G-ERP - Hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp hàng đầu
Chat với khách hàng , tạo mẫu tin nhắn, gửi tin nhắn cho khách hàng từ phân hệ kho và gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho khách hàng tại phân hệ kho
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Chat với khách hàng Zalo tại chatroom của Odoo

Chat với khách hàng Zalo tại chatroom của Odoo

Tạo tin nhắn mẫu

Tạo tin nhắn mẫu

Danh sách chức năng

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ kho tới Zalo khách hàng

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ kho tới Zalo khách hàng

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có trong phân hệ kho tới Zalo khách hàng

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có trong phân hệ kho tới Zalo khách hàng

Chat với khách hàng Zalo tại chatroom của Odoo

Chat với khách hàng Zalo tại chatroom của Odoo

Odoo • Text and Image

Tạo tin nhắn mẫu

Tạo tin nhắn mẫu

Odoo • Image and Text

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ kho tới Zalo khách hàng

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ kho tới Zalo khách hàng

Odoo • Text and Image

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có trong phân hệ kho tới Zalo khách hàng

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có trong phân hệ kho tới Zalo khách hàng

Odoo • Image and Text
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment