approvals | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM


Chọn người quyết định

Mỗi yêu cầu đều có người phê duyệt.

Chọn một người cần phê duyệt từng yêu cầu, ngay cả khi đó không phải là người quản lý.
Bạn có cần sự phê duyệt của kế toán và người quản lý không? Bạn có thể quyết định xem bạn có muốn cả hai yêu cầu bất kỳ loại phê duyệt nào hay không.


Tiết kiệm thời gian quản lý các yêu cầu của nhân viên

Tất cả mọi thứ ở một nơi.

Việc quản lý các yêu cầu của bạn được thực hiện dễ dàng; du lịch, đồ dùng văn phòng, thanh toán, tất cả các yêu cầu gửi có thể được tạo, xác thực hoặc từ chối trong vài giây từ bảng điều khiển phê duyệt của bạn.

Dễ dàng tạo các loại hình phê duyệt phù hợp với công ty của bạn

Tạo các loại phê duyệt bạn cần.

Dễ dàng tạo các loại phê duyệt phù hợp với nhu cầu của bạn với một trình cấu hình trực quan. Yêu cầu nhân viên của bạn cung cấp thông tin mà bạn cần trước khi chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào.